Порядок публікацій

  1. Статтю необхідно оформити відповідно до вимог і рекомендацій «Бюлетеня ВАК України» № 1, 2003. Текст статті повинен викладатися лаконічно, зрозуміло й відповідати структурній схемі: короткий літературний огляд проблеми, що розглядається; мета дослідження; актуальність і чіткість постановки задачі; методи її вирішення й отримані результати; висновки про наукову новизну та практичну доцільність результатів з указанням їх прикладного значення. Обсяг статті не має перевищувати 8 – 12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, графіки (не більше трьох) та список літератури. На початку статті обов’язково потрібно вказати індекс УДК.
  2. ПІБ автора(-ів), назву статті необхідно подати українською, російською й англійською мовами.
  3. Анотація (близько 500 друкованих знаків) повинна бути подана українською, російською й англійською мовами. Анотація включає характеристику досліджуваної проблеми, мету роботи й конкретну інформацію про отримані результати.
  4. Стаття й анотації подаються у двох примірниках (односторонній друк) на папері формату А4 через 1,5 інтервалу. Один примірник має бути підписаний автором.
  5. Використана література наводиться загальним списком наприкінці статті за порядком її згадування в тексті (у квадратних дужках) мовою оригіналу, відповідно до форми 23 «Бюлетеня ВАК України» № 3, 2008 або ГОСТ 7.1: 2006.
  6. Стаття має бути підготовлена за допомогою текстового редактора Microsoft Word у стилі Normal.
  7. Шрифт – бажано Times New Roman, кегль – 12 пт, інтервал – 1,5 пт, відступ – 1,25 см. Параметри берегів сторінки: верхній – 4 см, нижній – 3 см, лівий – 3 см, правий – 2 см.
  8. Таблиці, рисунки та графіки слід розташувати у відповідному місці; рисунки, зроблені у Microsoft Word, попередньо слід згрупувати.